Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

niczegoniezaluj
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaSukkie Sukkie
7351 ffa5
niczegoniezaluj
Żyję dla takich chwil, kiedy bierzesz haust powietrza
I krzyczysz: „Chwilo, proszę, bądź wieczna!”
— Leszek Kaźmierczak
Reposted fromLottie Lottie viatokickthebucket tokickthebucket
niczegoniezaluj

A w upały

Czasem jedyną rzeczą o jakiej człowiek marzy jest fakt zrobienia mrożonej kawy w upalny dzień, komuś za kim tęskni całym sercem.
Reposted fromAmericanlover Americanlover
niczegoniezaluj

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
niczegoniezaluj
Chicago - 1969
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viaoldstuff oldstuff
3931 52fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoldstuff oldstuff

June 30 2015

niczegoniezaluj
9003 a72a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
niczegoniezaluj
8349 d29d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viatosiaa tosiaa
niczegoniezaluj
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viakotfica kotfica
niczegoniezaluj
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viasectum-sempra sectum-sempra
5513 80e5

shibabear:

GOOD MORNING STARSHINE THE SUN SAYS HELLO

niczegoniezaluj
4540 9a00 500
Reposted fromrof rof viasectum-sempra sectum-sempra
niczegoniezaluj
6582 94b2
Reposted fromdusielecc dusielecc viasectum-sempra sectum-sempra
niczegoniezaluj
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
niczegoniezaluj
8986 a297
niczegoniezaluj
Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca.
— J. Conrad
niczegoniezaluj
1712 3263 500
Reposted fromfelicka felicka viatokickthebucket tokickthebucket
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl